Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և չափիչ սարքեր

խոսնակ. Դր. ՕլգաԲելյաևա

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների գիտելիքները` շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի ժամանակակից ծրագրերի, դրա նշանակության, վերահսկման համակարգի և  մեթոդների մասով, ծանոթացնել որոշ դաշտային և լաբորատոր գործիքների հետ և ձևավորել դաշտային ու լաբորատոր պայմաններում շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակը գնահատելու ունակություն: Դասընթացը կօգնի ուսանողների մոտ զարգացնել շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի մասին գիտելիքները` որպես բնապահպանական կարևորագույն խնդիրները լուծելու համար հավաստի տեղեկատվություն ստանալու անհրաժեշտ համակարգի, ինչպես նաև կներկայացնի հիմնական բնապահպանական բաղադրիչները, դրանց վերահսկման առանձնահատկությունները, հիմնական վերահսկվող գործընթացները, նմուշառման մեթոդ ընտրելու հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը, ընտրանքի պլանի մշակումը, տեղում որոշ չափումներ հաշվի առնելը և այլն:

Ներկայացում

տեսանյութ