საკვების უსაფრთხოების რისკის შეფასება

სპიკერი: დოქტორი დავიდ პიპოიანი

სურსათის უვნებლობის რისკის შეფასების კურსი ეძღვნება სურსათის უვნებლობის, საკვების დაცვისა და ქიმიური რისკების შეფასების საფუძვლების კომბინაციას. კურსი შემუშავებულია სტუდენტებისთვის გარემოს დაცვის კვლევების სფეროში. შესწავლა დაკავშირებული იქნება გარემოს დაბინძურების საკითხებთან, რაც შესაძლებლობას მისცემს მონაწილეებს განასხვავონ რისკების შეფასების მწვავე და ქრონიკული მეთოლოგია; მსჯელობა საკვებით გამოწვეული ქიმიკატების ტოქსიკოლოგიურ რისკებზე; შეადარეთ და გამოიყენეთ დოზაზე რეაგირების მოდელები.

პრეზენტაცია

ვიდეო