ჰიპერსპექტრული დისტანციური ზონდირება მცენარეულობისა და ნიადაგის მონიტორინგისთვის: ახალი თაობის კოსმოსური სენსორების შესაძლებლობები

მომხსენებელი: Prof. Raffaele Casa

ახალი თაობის სატელიტური სპექტროსკოპიული ზონდების გაშვება, როგორიცაა იტალიური PRISMA და გერმანული EnMAP, ხსნის ფართო შესაძლებლობებს ბუნებრივი და ადამიანის გარემოსდაცვითი პროცესების მონიტორინგისთვის, მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებთან და მცენარეულობასთან დაკავშირებული. დისტანციური ზონდირების ძირითადი პრინციპების ზოგადი გაცნობის შემდეგ, პრეზენტაციაში აღწერილია შემოთავაზებული შესაძლებლობები და გამოწვევები კოსმოსური გამოსახულების სპექტროსკოპიის გამოყენებაში.

პრეზენტაცია