ნიადაგის ხარისხი ქიმიურიდან ბიომრავალფეროვნების ინდიკატორებამდე

მომხსენებელი: Dr. Sara Di Lonardo, CNR

პრეზენტაცია ფოკუსირებულია ნიადაგის ხარისხის ჰოლისტიკურ შეფასებასა და მონიტორინგზე. განხილულია სხვადასხვა ინდიკატორის ვარგისიანობა ნიადაგის საფრთხეებისა და დანიშნულების მიმართ.  ინდიკატორების გამოყენება უნდა იყოს მარტივი და ეკონომიური, და უნდა შეესაბამებოდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც ხშირად გვხვდება ნიადაგის ხარისხის შეფასებისა და მონიტორინგის სქემებში.

პრეზენტაცია