გარემოსდაცვით მეცნიერებებში გამოყენებული გამზომი მოწყობილობები

მომხსენებელი: პროფ. ავთანდილ თავხელიძე

გარემოსდაცვითი მეცნიერებების ბოლოდროინდელმა განვითარებამ ნიმუშების ანალიზისთვის შესაძლებელი გახადა ფიზიკური მეთოდებისა და შესაბამისი რთული აპარატურის გამოყენება.  ეს მოითხოვს საბაზისო ფიზიკისა და ელექტროინჟინერიის ცოდნას. თანამედროვე გარემოსდაცვითი მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამები მოიცავს ფიზიკისა და ელექტრული ინჟინერიის კურსებს. ეს ლექცია შექმნილია იმისათვის, რომ გააცნოს სტუდენტებს ნიმუშების ანალიზის მეთოდები, როგორიცაა: სკანირების ელექტრონული მიკროსკოპია (SEM), გადამცემი ელექტრონული მიკროსკოპია (TEM), ატომური ძალის მიკროსკოპია (AFM), რენტგენის სტრუქტურული ანალიზი და ენერგიის დისპერსიული რენტგენის სპექტროსკოპია (EDX). ამ მეთოდების ცოდნა დაეხმარება სტუდენტებს, იმუშავონ თანამედროვე ლაბორატორიებში, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე გამზომი მოწყობილობებით.

პრეზენტაცია