Քաղաքային էկոլոգիա

խոսնակ Դր. Գայանե Ներսիսյան

Աշխարհի բնակչության աճի հետ կապված քաղաքների շարունակական զարգացումը դարձել է ներկա ժամանակների ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկը: Ուրբանիզացիայի աճի միտումները ցույց են տալիս, որ քաղաքները դառնում են ավելի բարդ և տարասեռ սոցիալ-էկոլոգիական համակարգեր` բնական ռեսուրսների, հիմնական ենթակառուցվածքների, բնակարանների, սննդի, ջրի և էներգիայի պահանջարկի աճող պահանջարկով: Քաղաքներին է բաժին ընկնում արտանետված ածխաթթու գազի 75%-ը: Այս համատեքստում քաղաքային էկոլոգիան կենտրոնանում է քաղաքային ենթակառուցվածքների դերի վրա`քաղաքաբնակներին անհրաժեշտ էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցման գործում: Քաղաքային էկոլոգիայի դասընթացը նախատեսված է ուսանողների համար, որի նպատակն է զարգացնել շրջակա միջավայրի գիտական ընկալումը, ձեռք բերել էկոլոգիապես մաքուր կենսապայմանների ստեղծման ոլորտում համապարփակ գիտելիքներ և ձեռք բերել համապատասխան որոշումներ կայացնելու հմտություններ: Հիմնական խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն, ներառում են քաղաքային գեո-հասարակության վիճակը և դրա զարգացման ուղիների կանխատեսումը որպես ամբողջություն, դրա բաղադրիչների փոխազդեցությունը, քաղաքային միջավայրի ազդեցությունը հարակից վայրերի և դրանց էկոհամակարգերի վրա:
Այս դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին տրամադրել քաղաքային էկոլոգիայի վերաբերյալ ներկա և գործնական գիտելիքներ, ներառյալ էկոլոգիական և սոցիալական ասպեկտները: Այն նպատակ ունի ապահովել ինտեգրված մոտեցում քաղաքային սոցիալ-էկոլոգիական համակարգերի վերաբերյալ:

Ներկայացում

տեսանյութ