გამოყენებითი დისტანციური ზონდირება

სპიკერი: პროფ. კორნელია გლასერი

ლექცია იქნება მოკლე მიმოხილვა გარემოს დისტანციური ზონდირების შესახებ სხვადასხვა სივრცით და დროში და სხვადასხვა რეგიონულ ასპექტებში. თემები ეხება ნიადაგს, წყალს და მცენარეულობას, ასევე ბუნებრივ საფრთხეებს. მოყვანილია მაგალითები შეფასებიდან გარემოზე ზემოქმედების მონიტორინგამდე, მომავალი განვითარების სცენარამდე, სხვადასხვა დისტანციური ზონდირების მონაცემების მრავალფეროვნების გამოყენებით. საერთო მიზანია სტუდენტმა გაიგოს დისტანციური ზონდირების მონაცემების პოტენციალი სხვადასხვა გარემოს კონტექსტში.

პრეზენტაცია

ვიდეო