გარემოს გეოქიმია

სპიკერი: დოქტორი ლილიტ სააკიანი, დოქტორი გევორგ ტეპანოსიანი

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს გეოქიმიური პროცესების ძირითადი ფენომენები, გეოქიმიური კვლევის მეთოდების ძირითადი მახასიათებლები, უზრუნველყოს აუცილებელი თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნა და უნარ-ჩვევები სახეობების, მასშტაბების, დონის, საფრთხეების, რისკისა და დაბინძურების შესაფასებლად, აგრეთვე სხვადასხვა გარემოსდაცვითი მედიის გზები. ეს ასევე მათ საშუალებას მისცემს გაეცნონ გარემოს დაბინძურების დონის შემცირების ღონისძიებებს. მიღწეული იქნება „გარემოს გეოქიმიის“ მეცნიერების მეთოდოლოგიური საფუძვლები, მიდგომები, კურსების შესწავლა და საგანი, მეცნიერული მიზანი და პრობლემები.

პრეზენტაცია 1
პრეზენტაცია 2
პრეზენტაცია 3

ვიდეო