გამზომი ხელსაწყოები გარემოს დაცვისა და მონიტორინგისათვის

სპიკერი: დოქტორი ოლგა ბელიაევა

კურსის მიზანია სტუდენტების ცოდნის განვითარება გარემოსდაცვითი მონიტორინგის თანამედროვე პროგრამების, მისი მნიშვნელობის, კონტროლის სისტემისა და მეთოდების შესახებ, ზოგიერთი დარგობრივი და ლაბორატორიული მოწყობილობების გაცნობა და გარემოს დაბინძურების დონის შეფასების უნარი საველე და ლაბორატორიულ პირობებში. კურსი ხელს შეუწყობს სტუდენტების ცოდნის განვითარებას გარემოს მონიტორინგის შესახებ, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად ასევე საიმედო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. კურსი აღწერს ძირითადი გარემოსდაცვით მიმართულებეს, მათი მონიტორინგის თავისებურებებს და ძირითადი კონტროლირებადი პროცესებს. განუვითარებს სტუდენტების მეთოდის შერჩევის, გეგმის შემუშავების, ადგილზე გაზომვების აღრიცხვისა და სხვა უნარ-ჩვევებს.

პრეზენტაცია

ვიდეო