გარემოს რადიაციული დაცვა

სპიკერი: დოქტორი ფერნანდო პიედადო კარვალიო, დოქტორი ოლგა ბელიაევა

კურსის მიზანია განავითაროს სტუდენტების ცოდნა ბუნებრივი და ხელოვნური რადიოაქტივობის, რადიოაქტიური მასალების გამოყენების, გარემოზე ზემოქმედების, რადიაციული დაცვის პრინციპების შესახებ, აგრეთვე გარემოს რადიოლოგიური მონიტორინგის ანალიტიკური მეთოდებისა და აღჭურვილობის, ადამიანის უნარ -ჩვევების გამომუშავების, დოზისა და დოზის მაჩვენებლის გაცნობა. სტუდენტები გაეცნობიან თანამედროვე მეთოდებს და აღჭურვილობას, რომლებიც გამოიყენება რადიაციის იდენტიფიკაციასა და გაზომვაში, რადიაციის დაცვასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო კონვენციებსა და ხელშეკრულებებს, ასევე ტექნოლოგიურად გაძლიერებული და ბუნებრივად წარმოქმნილი რადიოაქტიური მასალის (TENORM) და ხელოვნური რადიონუკლიდების გარემოსდაცვის მეთოდებს.

პრეზენტაცია - დოქტორი ფერნანდო პიედადო კარვალიო
პრეზენტაცია - დოქტორი ოლგა ბელიაევა

ვიდეო - დოქტორი ფერნანდო პიედადო კარვალიო
ვიდეო - დოქტორი ოლგა ბელიაევა