საკვების უსაფრთხოება და საკვების ნიტრიტიზაცია

სპიკერი: პროფ. ნიკოლო მერენდინო, დოქტორი ლარა კოსტანტინი

საკვების წარმოება დამოკიდებულია ნიადაგისა და წყლის ხარისხზე და აგრონომიულ ტექნიკაზე და უნდა მოიცავდეს საკვების უსაფრთხოებას, ანუ საკმარისი რაოდენობით საკვებ და საკვების უსაფრთხოებას, ანუ საკვებს დამაბინძურებლებისა და ტოქსინების გარეშე, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ადამიანის ჯანმრთელობა. ამრიგად, კურსის მიზანია სტუდენტებს მიაწოდოს ცოდნა სურსათის უვნებლობის შესახებ, კვების თვალსაზრისით, სურსათის უვნებლობისა და გარემოსდაცვითი რისკების შეფასებისა და გარემოს ტოქსიკოლოგიის შესახებ.

პრეზენტაცია - პროფ. ნიკოლო მერენდინო
პრეზენტაცია - დოქტორი ლარა კოსტანტინი

ვიდეო