ურბანული ეკოლოგია

სპიკერი: დოქტორი გაიანე ნერსისიანი

უწყვეტი ურბანული განვითარება, რომელიც დაკავშირებულია მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდასთან, გახდა დღევანდელი დროის ერთ -ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მზარდი ურბანიზაციის ტენდენციები აჩვენებს, რომ ქალაქები უფრო რთული და ჰეტეროგენული სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემები ხდება,. გაიზარდა რესურსების  მოთხოვნილებები, ძირითადად ინფრასტრუქტურაზე, საცხოვრებელზე, საკვებზე, წყალზე და ენერგიაზე. ქალაქები წარმოქმნიან ნახშირორჟანგის 75% -ს, რომელსაც ჩვენ გამოვყოფთ ატმოსფეროში. ამ კონტექსტში, ურბანული ეკოლოგია აქცენტს აკეთებს ურბანული ინფრასტრუქტურის როლზე, რათა უზრუნველყოს ეკოსისტემური სერვისები, რომლებიც აუცილებელია ქალაქისთვის.
ურბანული ეკოლოგიის კურსი განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომლებიც მიზნად ისახავს მეცნიერებაზე დაფუძნებული ეკოლოგიური აღქმის განვითარებას, ეკოლოგიურად სუფთა ჰაბიტატის მშენებლობაში ყოვლისმომცველი ცოდნის შეძენას, შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების უნარების მოპოვებას. გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები მოიცავს ურბანული გეო-სოციოსისტემის სტატუსს და მთლიანად განვითარების გზების პროგნოზირებას, მისი კომპონენტების ურთიერთქმედებას, ურბანული გარემოს გავლენას მიმდებარე ტერიტორიებზე და მათ ეკოსისტემებზე.
ამ კურსის მიზანია მონაწილეებს მიაწოდოს თანამედროვე და პრაქტიკული ცოდნა ურბანული ეკოლოგიის შესახებ, ეკოლოგიური და სოციალური ასპექტების ჩათვლით. ის მიზნად ისახავს ურბანული სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემებისადმი ინტეგრირებული მიდგომის უზრუნველყოფას.

პრეზენტაცია

ვიდეო