ურბანული ხეები და ნაწილაკოვანი მატერია: როგორ შევაფასოთ ხეების მიერ ნაწილაკების შთანთქმის ეფექტურობა

სპიკერი: დოქტორი კიარა ბალდაჩინი

ნაწილაკოვანი მატერია (PM) არის ატმოსფერული ატმოსფეროს ერთ -ერთი მთავარი დამაბინძურებელი, განსაკუთრებით ურბანულ გარემოში, სადაც გვხვდება PM– ის ანთროპოგენული წყაროების უმეტესობა. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მცენარის ფოთლებს შეუძლიათ PM– სთან ურთიერთქმედება, რაც ატმოსფეროდან ნაწილაკების მნიშვნელოვანი მოცილების მოქმედებას ახდენს. ეს ხდება ორი ძირითადი მექანიზმის საფუძველზე: მცენარეთა სუნთქვა (მხოლოდ წვრილი PM- ისთვის, 1 მიკრონზე ნაკლები) და ზედაპირული დეპონირება (უფრო დიდი ნაწილაკებისთვის). შემუშავებულია სხვადასხვა მეთოდი ხეების მიერ ამოღებული PM– ის რაოდენობის შესაფასებლად, რომლის საბოლოო მიზანია ამ ფენომენის უკეთ გაგება ხეების სათანადოდ გამოყენება ჰაერის ხარისხის გასაუმჯონესებლად. ამ ლექციაში  წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა მეთოდის დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

პრეზენტაცია

ვიდეო